Wat is het goed om te weten dat je leven geborgen is in de handen van God! Dat neemt niet weg dat je misschien best de nodige zorgen kent. Over je gezondheid, je inkomen, je gezin. Ik wens je wijsheid en kracht toe als je leven onder druk staat. Moge je ervaren dat je ook in die omstandigheden ruimte en rust ontvangt door de vrede met God.
Kees van Dusseldorp

Nieuwe ambtsdragers

Zondag worden de nieuwe ambtsdragers bevestigd, twee ouderlingen en twee diakenen. We zijn blij dat we tot hun bevestiging kunnen overgaan en wensen hun de wijsheid en kracht van de Heilige Geest toe voor hun ambtswerk. Binnenkort zal duidelijk worden in welke wijk en kring ze aan de slag gaan. 

Kerkgangers

In de afgelopen weken hebben we nog geen kerkgangers toegelaten in de dienst. Vanaf zondag hopen we hiermee te beginnen. Eerst voor de bevestiging van de nieuwe ambtsdragers, daarna twee zondagen met doopsbedieningen. Het is de bedoeling om vanaf 13 september weer kerkgangers toe te laten. Kerkenraad en coronateam zijn bezig om hier een goede werkwijze voor vast te stellen. Ook al blijven de mogelijkheden beperkt, toch kijken we ernaar uit! Bid je mee dat de Heer onze plannen mogelijk maakt? Je hoort er binnenkort meer over! 

De Kandelaar

In de afgelopen weken is de Kandelaar ter beschikking gesteld aan wijken die de onlinedienst samen met anderen wilden volgen. Diverse mensen hebben van die mogelijkheid gebruik gemaakt. In de praktijk riep dat vragen op: Je mag wel linksaf naar de Kandelaar, maar niet rechtsaf naar de kerkzaal – hoe zit dat? Niet alles is in deze tijd precies glad te krijgen. Het was voor de mensen in de Kandelaar fijn om anderen te zien en te spreken. En we hebben wat ervaring opgedaan. De Kandelaar (en mogelijk ook de Ark) zullen in het vervolg ook ingezet worden voor het meemaken van de diensten. Hoe en wat: daar zal de kerkenraad in de komende week over beslissen. Uiteraard zijn alle mogelijkheden altijd onder het voorbehoud dat er geen nieuwe beperkingen nodig zijn vanwege corona.

Catechisatie

Binnenkort gaan de catechisaties binnenkort weer van start. Groep 1 begint na de herfstvakantie (op maandag). De groepen 2, 3 en 4 beginnen maandag 7 september, de groepen 5, 6, 7 en 8 op woensdag 9 september. Bij vragen: neem contact op met je catecheet of met ds. Kees van Dusseldorp.

Online diensten 

In de morgendienst worden de nieuwe ambtsdragers bevestigd. Zij zijn met hun gezinnen uitgenodigd om in de kerkzaal aanwezig te zijn. Dat geldt ook voor de vertrekkende ambtsdragers. Centraal staat Filippenzen 1:27-30: ‘Samen vechten voor het geloof’. Je kunt de diensten meemaken via de kerkradio of via www.kerkdienstmeebeleven.nl.  

Als middagdienst zenden we om 14:30 uur via onze kanalen de morgendienst van de GKV te Loppersum-Westeremden, De voorganger ds. Christiaan Kanis. Hij preekt over de eerste brief aan de zeven gemeenten (Openbaring 2:1-7). 

De landelijke dienst op www.beleefmee.nl zijn in de komende weken openlucht-diensten. Aanstaande zondag kunt u kijken en luisteren naar ds. Gerbram Heek over “Leef vol verwachting.”

Collecte zondagochtend

De collecte is bestemd voor noodhulp na de ramp in Beiroet. De bijdragen gaan naar het christelijke noodhulpcluster (met o.a. ZOA, Dorcas, Tear). Het rekeningnummer voor de collecte is NL93 INGB 0001 5640 23 t.n.v. Geref. kerk Schildwolde. Je kunt ook aan de collecte bijdragen door de Givt-app op de mobiele telefoon.


X