Skip to main content

Liturgieën van de kerkdiensten op 25 december staan in het andere nieuwsbericht.      

Gebedstelefoon en collectes
Suggesties voor dankzegging en voorbede naar 06 25122783.
Het rekeningnummer voor de collectes is NL93 INGB 0001 5640 23

De Band
De eerstvolgende Band is nr. 1 van 2023 en ligt op 30 december weer in uw postvak.
De kopij hiervoor graag inleveren, zoals gebruikelijk, voor 21.00 uur op de maandag ervoor. Maar, let wel, dit is de tweede Kerstdag…. Wellicht goed om er wat eerder werk van te maken zodat de kopij wel op tijd binnen is.
BVD Marjan

OPROEP: evaluatie verkiezingen ambtsdragers in 2023
Begin 2023 gaan we weer van start met de verkiezingen voor nieuwe ambtsdragers.
Voordat we daarmee starten willen we als kerkenraad en diakenen eerst de werkwijze van de afgelopen 2 jaren (coronatijd) evalueren. 
We vinden het ook waardevol uw inbreng hierbij mee te nemen. Heeft u suggesties of verbeteringen voor de werkwijze? Wij ontvangen ze graag! 
Wilt u deze dan uiterlijk vrijdag 6 januari aan ons doorgeven? Dit kan via de scriba: scriba@gkv-schildwolde.nl
Alvast bedankt!
De kerkenraad en diakenen